تلفن

اشتراک گذاشته شده با :

تلفن مرکز مخابراتی آزادگان

www.tct.ir
مخابرات منطقه ٨ تهران - مخابرات استان تهران
مرکز مخابرات. سمت سازمانی. تلفن تماس ... میدان هفتم تیر -مفتح جنوبی - کوچه تور نبش کوچه گیتی - مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر. امور مشترکین ... آزادگان. رئیس مرکز. ۸۸۷۳۱۱۱۱. ۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶. ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۵۲-۸۸۵۳-۸۸۵۴. ۸۸۱۷-۸۶۰۳-۸۸۴۹.

www.shiraz.ir
مراکز مخابراتی
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ. ﺷﻬﺮ ﺷﻴـﺮاز. ﺷﻤﺎره. ردﻳﻒ. ﻧﺎﺣﻴﻪ. ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ. آدرس. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ. 1. 1. اﺑﻮذر ... ﻣﻴﺪان ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮاراﺑﻮﻧﺼﺮ روﺑﺮوي ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. 73,040,407,308,833. 13. 4. آزادﮔﺎن.
map.sazinco.ir
تطبیق محله ها , کدپستی و مراکز مخابراتی
طراحی سایت | طراحی فروشگاه آنلاین | ارسال پیامک تبلیغاتی | بهبود رتبه سایت | بهینه ..... برای مشاهده محله های تحت پوشش مراکز مخابراتی و آگاهی از کدپستی و تعداد شماره موبایل هر محله ... 1813 (خيابان نشت _ آزادگان _ چهارراه نيکان ) ( 0, 10060)
www.tci-khorasan.ir
مراکز تلفن - شرکت مخابرات خراسان رضوی
شرکت مخابرات خراسان رضوی ارائه دهنده خدمات اینترنتی تلفن ثابت و تلفن همراه، ارتباطات دیتا، ... رئيس اداره تلفن شهري منطقه1 : آقاي وحيد اخوان تلفن : 33446666 ...