3- فقط قبوضی که در آنها عبارات شناسه قبض و شناسه پرداخت به همراه ارقام آنها درج شده ... 1- مشتری می بایست با شماره تلفن تلفنبانک مورد نظر خود تماس بگیرد.