سرویس شماره گیری سریع یا شماره گیری مختصر. ◅شرح خدمت: با استفاده از این سرویس مشترک می تواند حداکثر تعداد 20 شماره تلفن را در حافظه کامپیوتری ...