... تلفن قبل از برگردان. 2- در چه حالتي بعد از شماره گيري پيغام " شماره مورد نظر در شبكه موجود نمي باشد " پخش مي شود ؟ ... 5- آيا امكان تغيير نام در فيش ثبت نام تلفن ثابت وجود دارد ؟ در صورتي كه نشانی اوليه ... 2- شماره گيري سريع 3-انتظار مكالمه