صفحه اصلي > تلفن ثابت > معرفی سرویسهای شبكه هوشمند ..... روش استفاده از سرويس شماره گيري سريع توسط مركز تلفن به شما آموزش داده مي شود. 3- ( Confrence  ...