تلفن. ۱. اردبیل. اردبیل. ۱۲۰۴۹. ۹۱۴۱۵۰۰۰۴۹. ۲. اردبیل. اردبیل. ۱۲۰۳۲. چهارراه امام، کوچه سینما انقلاب، ساختمان قانون، ط همکف. ۴۵۱ - ۲۲۶۱۶۱۵. ۳. اردبیل. اردبیل. ۷۲۱۲۱۱۲۳.