نام استان, شهر, کد دفتر, نام ونام خانوادگی, نشانی, تلفن تماس, كد شهرستان. اردبیل, اردبیل, ۵۲۳۰۳, رافت کچه چی, خ امام روبروی بانک ملی مرکزی بن رسالت ساختمان ...