هزينه ثبت نام اين خط تلفن ، مبلغ 155000 ريال است كه مبلغ 105000 ريال آن مربوط به هزينه ... مشترکین تلفن ثابت اعتباری جهت شارژ مجدد اعتبار ریالی می بایست از طریق خریداری کارت شارژ اعتباری شبکه ... آدرس : مشهد-صندوق پستي :333-91735.