... اينترنت پر سرعت ,خدمات اينترنتي تلفن ثابت , خدمات اينترنتي تلفن همراه , تلفن ثابت , تلفن همراه, ... تعرفه تلفن ثابت, تعرفه,تاريخچه ,تاريخچه مخابرات, مخابرات , خراسان ,خراسان رضوي,مخابرات خراسان ... آدرس : مشهد-صندوق پستي :333- 91735.